മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദചികിത്സ വിധികളും

മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദചികിത്സ വിധികളും

മഴക്കാലം രോഗങ്ങളുടെയും പെരുമഴക്കാലമാണ്. കഠിനമായ വേനൽ ചൂടിനു ശേഷം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ശരീരം പാകപ്പെട്ടു വരാൻ സമയമെടുക്കും. വേനലിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയും രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു കോവിഡ്...
Why Honey is the Ultimate Natural Sweetener

Why Honey is the Ultimate Natural Sweetener

Honey, the sweet to the soul..!  Honey is sweet as your soul and it’s good for your body too. It helps to direct and strengthen the immune system in a natural way (immunomodulatory). The monosaccharides, fructose and glucose in honey are what give it its sweetness....
Know about Varicose vein

Know about Varicose vein

At this juncture, obstructive diseases are typically caused by irregular lifestyle changes and altered eating patterns. Varicose veins are a condition affecting the vascular system, mainly the lower limbs. They are usually characterised by symptoms of venous...
Rheumatoid Arthritis (RA) and Ayurveda

Rheumatoid Arthritis (RA) and Ayurveda

Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory condition which is considered as an autoimmune disorder. The prevalence rate of RA is 0.75% in adult Indian population which gives a total of about 7 million patients in India. In developed countries also prevalence of RA...
Secrets of Sleep (Nidra)

Secrets of Sleep (Nidra)

In Ayurveda, Sleep is considered to be one of the most important pillar of life, known as Nidra. According to Ashtanga Hridaya Sutrasthana, the various facets of happiness and sorrow, nourishment and emaciation, strength and weakness, virility and eunuchism, knowledge...
Sukshmavyayama (Yoga Tips)

Sukshmavyayama (Yoga Tips)

Yogic Sukshma Vyayama (Loosening and strengthening practices) are safe, rhythmic, repetitive stretching movements. It is a specific ancient technique of yogic postures and dynamic movements. Sukshma Vyayama is the system of yogic practices which loosens your joints...
How Aayurmantra is responding to Covid-19

How Aayurmantra is responding to Covid-19

Lifestyle Modification (Dinacharya) Tips for Immunity Boosting How we can boost up our immunity during this Covid 19 Pandemic? Prevention is better than cure..! You can do it, just by following these healthy tips of Ayurveda. After Noon Regimen   Should avoid...
Message Us on WhatsApp