മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദചികിത്സ വിധികളും

മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദചികിത്സ വിധികളും

മഴക്കാലം രോഗങ്ങളുടെയും പെരുമഴക്കാലമാണ്. കഠിനമായ വേനൽ ചൂടിനു ശേഷം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ശരീരം പാകപ്പെട്ടു വരാൻ സമയമെടുക്കും. വേനലിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയും രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു കോവിഡ്...
How Aayurmantra is responding to Covid-19

How Aayurmantra is responding to Covid-19

Lifestyle Modification (Dinacharya) Tips for Immunity Boosting How we can boost up our immunity during this Covid 19 Pandemic? Prevention is better than cure..! You can do it, just by following these healthy tips of Ayurveda. After Noon Regimen   Should avoid...
Message Us on WhatsApp